Náklady a výnosy zahrňované do základu dane až po zaplatení

Od 1.1.2015 je účinný zákon č. 333/2014 Z.z. (ďalej len novela), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP). V dnešnom článku sa bližšie pozrieme na schválené zmeny v uplatňovaní výdavkov po ich zaplatení. Legislatívne zmeny sa v praxi prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1.1.2015.

naklady-vynosy-zaklad-dane-484-394

Novela ZDP sústredila problematiku zahrňovania výdavkov po zaplatení do základu dane do jedného ustanovenia a rozšírila okruh výdavkov zahrňovaných do základu dane až po zaplatení. Vytvoril sa tak jeden zoznam všetkých relevantných položiek a zároveň došlo k nasledujúcim zmenám v ich vymedzení:

A) zrušila sa symetria medzi nákladmi (výdavkami) a výnosmi (príjmami),
B) zmenil sa rozsah nákladov (výdavkov) a výnosov (príjmov) patriacich do tejto kategórie,
C) zmenili sa podmienky na zaradenie týchto nákladov (výdavkov) do základu dane.

Ako ovplyvnia zmeny vyčíslenie základu dane

Novelou sa zmenili podmienky pre zahrnutie nákladov (výdavkov) do základu dane, menovite:

  • kompenzačné platby
  • výdavky (náklady) za prenájom hmotného a nehmotného majetku
  • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby

Kompenzačné platby vyplácané podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach budú u dlžníka zahrnuté do základu dane po ich zaplatení. Veriteľ naopak zahrnie príjem z kompenzačnej platby v čase vzniku.

Výdavky (náklady) za prenájom hmotného a nehmotného majetku sa posudzujú už nielen voči fyzickým osobám ale aj voči právnickým osobám. Do základu dane bude nájomne zahrnuté po zaplatení; pri fyzických osobách sa zaplatené nájomne za príslušné zdaňovacie obdobie uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúce na zdaňovacie obdobie.

Odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv sa zahrnú do základu dane najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Výnimku z ustanoveného hodnotového stropu tvoria banky (vrátane pobočiek zahraničných bánk), Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovne (pobočky zahraničných poisťovní), zaisťovne (pobočky zahraničných zaisťovní) a vybrané subjekty kolektívneho investovania.

Novinky ovplyvňujúce vyčíslenie základu dane

Novelou sa doplnili medzi náklady (výdavky) zahrnuté do daňového základu až po zaplatení nové položky, menovite:

  • výdavky (náklady ) a príjmy (výnosy) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu
  • výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu
  • výdavky (náklady) na poradenské a právne služby
  • náklady (výdavky) na získanie noriem a certifikátov

Všetky z menovaných výdavkov (nákladov) sú počnúc zdaňovacím období začínajúcim 1.1.2015 zahrnúť do základu dane až po ich úhrade. Pripomíname, že v prípade týchto položiek sa jedná len o výdavky (náklady), zatiaľ čo príjmy (výnosy) sú zahrňované do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom vznikli. Výnimkou sú príjmy u veriteľa za marketingové a iné štúdie a prieskum trhu, ktoré sa zahrnú do základu dane až po prijatí ich úhrady.

Pri výdavkoch vzťahujúcich sa k úhradám príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP vyplácaných, poukazovaných, pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu sú tieto výdavky súčasťou základu dane platiteľa týchto príjmov len po ich zaplatení a po splnení oznamovacej povinnosti, ak mu takáto povinnosť vznikla.

Výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov sa budú zahrnovať do základu dane počas doby ich platnosti rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené.

Vybrané náklady zahrňované do základu dane po zaplatení do 31.12.2014 a po 1.1.2015

Podmienka zaplatenia sa do konca roku 2014 testovala aj v prípade:

  • zmluvných pokút,
  • úrokov z omeškania, poplatkov z omeškania,
  • paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

Novelou účinnou od 1.1.2015 sa pri týchto typoch výdavkov zaplatenie netestuje u dlžníka a nie sú považované za daňové výdavky. U veriteľa sa uvedené položky zahrnú do základu dane ako súčasť výsledku hospodárenia.