Nerežte konár, na ktorom sedíte

Alebo ako správne účtovať v začínajúcej firme a vyhnúť sa tak nedôvere stakeholderov.

Účtovníctvo nie je vždy iba o súvahe nákladov a príjmov. Správne účtovanie tiež nie je vždy len otázka dodržania zákonných povinností, ale aj o vytváraní reálnej hodnoty vašej firmy. Ukážme si to na príklade začínajúcej spoločnosti.

Obdobie od nápadu až po začiatok predaja nového produktu je dlhý proces, ktorý môže trvať mesiace, ba v prípade náročnejších produktov niekedy aj roky. Firma v tom čase účtuje iba náklady, akým sú napríklad mzdy, prenájom priestorov, nákup techniky, bežné prevádzkové náklady a ďalšie. Zároveň má zväčša iba základné, nevysoké imanie. Keďže hotový produkt ešte nepredáva, z účtovného hľadiska generuje záporný hospodársky výsledok, teda stratu. Dôsledkom je, že firma vyzerá nedôveryhodne pred potenciálnymi investormi aj bankami, od ktorých potom nemá šancu získať financovanie.

V čom je problém?

Firma, ktorá účtuje takýmto spôsobom, nijako neoceňuje prírastok hodnoty firmy vzniknutý vývojom nového produktu. Nielenže tak poškodzuje samú seba, ale koná v podstate aj nezákonne. Podľa zákona má totiž účtovná jednotka povinnosť viesť účtovníctvo tak, aby poskytovalo verný a pravdivý obraz o svojom hospodárení. A práve nezaúčtovaním hodnoty vloženej do vývoja produktu dochádza k stavu, keď účtovné výkazy firmy neodrážajú reálnu hodnotu jej majetku, čím dochádza k skresleniu jej hospodárskeho výsledku.

Ako na to?

Náklady spojené s vývojom produktu je potrebné „aktivovať“, t.j. zaúčtovať do majetku firmy ako vytvorenú hodnotu. Platí tu striktná podmienka, že aktivovať možno výhradne materiál a tovar, ktorý vchádza do ceny vyvíjaného produktu, ale aj obstarané alebo vnútropodnikové služby, ako aj mzdy.

Príklad

Startup vyvíja nový softvér. V tomto prípade aktivovať možno najmä mzdy a odvody programátorov, ktorí pracujú priamo na vývoji softvéru, náklady na obstaranie softvéru na programovanie, náklady na internet, telefóny pre vývojárov softvéru, ale napríklad aj nájomné priestorov, kde títo ľudia pracujú.

Náklady, ktorých vznik nesúvisí s vývojom produktu sa aktivovať nesmú.

V prípadoch, keď niektorý typ nákladov prináleží aj k vývoju aj k iným činnostiam, možno aktivovať jeho pomernú časť prislúchajúcu vývoju.

Náklady na vývoj firma aktivuje do výnosov a zaradí do majetku spoločnosti , ktorý zároveň postupne odpisuje. Generuje tak vyrovnaný hospodársky výsledok, čo je z hľadiska dôveryhodnosti pred potenciálnymi investormi kľúčový faktor, pretože umožňuje oveľa jednoduchšie oceniť hodnotu prípadného predávaného obchodného podielu. Zároveň dochádza k naplneniu zákonných ustanovení, keď účtovné výkazy firmy odrážajú reálnu hodnotu jej majetku.