Musím zdaniť prenájom pôdy a predaj dreva?

V roku 2012, v apríli, som ukončil zamestnanie a mal som aj príjmy z prenájmu pôdy a z predaja dreva. Mám to všetko zdaňovať a koľko si môžem odrátať?

Podľa zákona o dani z príjmov je daňovník povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ak dosiahol príjmy podliehajúce dani z príjmov vo výške 1 822,37 eura. To znamená, že ak ste dosiahli príjem zo závislej činnosti (zamestnanie do apríla), z prenájmu pôdy a z predaja dreva v celkovom úhrne viac ako 1 822,37 eura, ste povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B. V prípade, ak úhrn všetkých príjmov za zdaňovacie obdobie 2012 nepresiahol výšku 1 822,37 eura, nie ste povinný podať daňové priznanie.

V prípade príjmu z prenájmu pôdy je tento príjem oslobodený do výšky 500 eur. Príjem nad túto sumu sa zdaňuje, pričom ako výdavok si môžete uplatniť buď preukázateľné výdavky, alebo paušálne výdavky vo výške 40 % z tohto príjmu zníženého o sumu 500 eur, ktorá je oslobodená. Teda v prípade, ak váš príjem z prenájmu dosiahol sumu do 500 eur vrátane, príjem z prenájmu nemusíte zdaňovať (je nižší ako hranica pre oslobodenie, t. j. 500 eur).

V prípade, ak príjem z prenájmu presiahol sumu 500 eur, zdaníte len rozdiel medzi touto sumou a sumou 500 eur. Ako výdavok si uplatníte buď preukázateľné výdavky (ak sú vyššie ako príjem znížený o oslobodenú sumu 500 eur, na rozdiel sa neprihliada, a teda si nemôžete vykázať stratu), alebo si uplatníte ako výdavok 40 % z rozdielu príjmu z prenájmu a oslobodenej sumy 500 eur. Zároveň pri uplatnení paušálnych výdavkov vo výške 40 % si môžete okrem týchto paušálnych výdavkov (40 %) uplatniť aj preukázateľne zaplatené poistné a príspevky, ktoré ste povinný platiť (sociálne a zdravotné zabezpečenie). Výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa uplatnia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Čo sa týka predaja dreva, pri uplatnení výdavkov závisí, či ide o príjem z podnikania, alebo o príjem z príležitostnej činnosti. V prípade príjmu z podnikania, teda ak máte oprávnenie na podnikanie na činnosť predaja dreva, si môžete uplatniť preukázateľné výdavky, pričom ak preukázateľné výdavky presiahnu príjmy, vykážete daňovú stratu, alebo si môžete uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmu z predaja dreva. Pri uplatnení paušálnych výdavkov vo výške 40 % si môžete okrem týchto paušálnych výdavkov (40 %) uplatniť aj preukázateľne zaplatené poistné a príspevky, ktoré ste povinný platiť (sociálne a zdravotné zabezpečenie).

V prípade príležitostnej činnosti, t. j. príležitostného predaja dreva, si môžete uplatniť preukázateľné výdavky, pričom ak sú preukázateľné výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada, teda si nemôžete vykázať daňovú stratu.

Poradňa na Peniaze.pravda.sk