Viesť účtovníctvo priebežne je výhodné

Najlepšou prevenciou proti chybám v účtovníctve a následným finančným škodám vyplývajúcim z dorubov a penále je dostatok času na jeho spracovanie. A práve čas je faktor, ktorý vám môže poskytnúť priebežné vedenie účtovníctva tak dôsledne, ako to vyžaduje aj zákon. Ten obsahuje viacero ustanovení o tom, že priebežné vedenie účtovníctva je nevyhnutné. V praxi tomu tak však v mnohých prípadoch nie je. Je to časté najmä u fyzických osôb, ktoré účtujú v režime jednoduchého účtovníctva.

Svedčia o tom aj zverejnené údaje z nedávneho obdobia, keď tri dni pred uplynutím lehoty na podanie daňových priznaní k dani z príjmov za minulý rok si túto povinnosť splnilo iba okolo 46% podnikateľov z celkového počtu podaných daňových priznaní v porovnaní s rokom predtým. A keďže vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb predchádza spracovanie účtovnej evidencie, je opodstatnené predpokladať, že títo daňovníci si spracovávali svoje účtovníctvo, resp. nechali si ho spracovať externe, na poslednú chvíľu. Na ich škodu, mnohí totiž mohli usporiť.

Dôvodov na priebežné vedenie účtovníctva je hneď niekoľko. Prvým a najpodstatnejším je už spomínaný, že viesť účtovníctvo priebežne je povinnosť uložená zákonom a jej neplnenie môže byť sankcionované. Správca dane má totiž právomoc vykonávať priebežné kontroly aj počas zdaňovacieho obdobia, teda v priebehu kalendárneho roka a vyžadovať od daňovníka preukázanie skutočností, ktoré on ako účtovná jednotka musí bez zbytočného odkladu vyhotoviť.

Ďalším dôvodom je, že bez znalosti reálnej ekonomickej situácie vašej firmy vyplývajúcej z priebežne vedeného účtovníctva, nie je možné pripraviť si kvalitné daňové plánovanie. Kto toto podcení, ten zvyčajne zaplatí na dani viac, ako je zo zákona nevyhnutné. Ak sa totiž začnete venovať daňovej optimalizácii na poslednú chvíľu, možností ako si legálne čo najviac znížiť základ dane, a tak ušetriť na dani z príjmu bude menej, ako keď máte detailný prehľad o stave svojej firmy v reálnom čase.

V situácii, keď drvivá väčšina fyzických osôb odkladá spracovanie účtovníctva na poslednú chvíľu, stúpa aj riziko chýb. Nehovoriac o tom, že ak si dáte spracovať účtovníctvo externe raz do roka, účtovníci si vo vrcholiacom období daňových priznaní môžu účtovať niekoľkonásobne vyššie ceny. Finančná úspora plynúca či už z eliminácie účtovných chýb tým, že vediete účtovníctvo priebežne alebo úspora v dôsledku vyhnutia sa vyplateniu násobku ceny za externé spracovanie účtovníctva v najvyťaženejšom období stojí preto určite za zváženie.

Ak sme vás presvedčili a rozhodnete sa viesť si účtovníctvo priebežne, či už vo vlastnej réžii alebo externe, trh účtovných softvérov, ako aj účtovných služieb je na Slovensku dostatočne konkurencieschopný, aby ponúkol prijateľnú kvalitu a cenu pre každého.

Článok dostupný na eTrend.sk.