Vyvarujte sa najčastejších chýb pri podávaní daňového priznania

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie, ho musia podať správne, pravdivo a úplne. Toľko hovorí zákon. Skúsenosti minulých rokov však ukazujú, že daňovníci sa pri podávaní daňového priznania často dopúšťajú chýb. Tie môžu byť príčinou vrátenia, či neuznania daňového priznania, či finančných sankcií. Ich predchádzaním sa môžete vyvarovať zbytočných komplikácií spojených s ich odstraňovaním.

Jednou z najčastejších chýb pri podávaní daňového priznania je použitie neaktuálneho tlačiva, teda  takého, ktoré nie je pre dané zdaňovacie obdobie platné. Keďže daňové zákony sa menia, ministerstvo financií obsahovú náplň tlačív daňových priznaní aktualizuje v súlade s príslušnými novelizáciami. Preto, ak podáte daňové priznanie na nesprávnom alebo neaktuálnom tlačive, nebude toto podania uznané. Aby ste sa takejto situácii vyhli, použite radšej elektronické formuláre daňových priznaní, ideálne priamo tie, ktoré zverejňuje na svojich stránkach finančná správa. Môžete však využiť aj také, ktoré ponúkajú zdarma rôzne komerčné subjekty, ktoré garantujú potrebnú aktualizáciu.

Opakujúcim sa nedostatkom v daňovom priznaní bývajú aj chýbajúce prílohy, vrátane povinných. S tým súvisí aj iná, často sa opakujúca chyba, že aj keď prílohy sú priložené, na príslušnej strane daňového priznania zasa absentuje údaj o ich počte.

Daňové priznanie býva často odovzdané nepodpísané, či už daňovníkom, štatutárnym orgánom daňovníka, právnym nástupcom daňovníka alebo splnomocneným zástupcom. Keďže podpisom v daňovom priznaní sa potvrdzuje správnosť všetkých uvedených údajov, bez podpisu nie je priznanie dane platné.

Stáva sa, že tlačivo daňového priznania je vyplnené nečitateľne. To je problém najmä vtedy, ak sú nečitateľné kľúčové údaje ako meno a priezvisko daňovníka, dátum narodenia alebo jeho rodné číslo, či DIČ. Keďže u nás sa tlačivá daňového priznania spracúvajú stále tak, že sa skenujú, daňovému úradu nezostane nič iné, iba vás vyzvať na opravu, resp. predvolať aj osobne.

Ak napriek všetkému spravíte v daňovom podaní chybu, máte niekoľko možností. Ak chybu zistíte ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, môžete podať opravné daňové priznanie. V takom prípade platí, že na predchádzajúce daňové priznanie, v ktorom bola chyba, sa neprihliada. Ak chyby zistíte po 31. marci, vyplníte a podáte dodatočné daňové priznanie. Je to vždy lepšie, ako keby na chyby prišli úradníci na daňovom úrade.

Aby ste sa vyhli chybám, neodkladajte podanie svojho daňového priznania na poslednú chvíľu. Vyhnete sa tak nielen stresom, a z toho vyplývajúcim pochybeniam, ale ostane vám dostatok času aj na prípadnú opravu.