Overovať, či neoverovať?

Splnomocnenie na komunikáciu s daňovým úradom notársky overovať netreba, aj keď ho niekde žiadajú. Zákon to nevyžaduje.

Na novú elektronickú formu komunikácie, ktorá vstupuje do platnosti od 1. januára 2014 sa pripravujú nielen podnikatelia, ale aj daňové úrady. V tejto súvislosti dostávame viaceré otázky a podnety od našich klientov, ktorí sa nás pýtajú: treba, či netreba overovať splnomocnenie na komunikáciu s daňovými úradmi? Zisťovali sme preto, ako to teda v súčasnosti de iure vyzerá.

Ako je známe, vybrané skupiny daňových subjektov budú mať od 1. januára 2014 povinnosť doručovať podania finančnej správe výlučne elektronicky. Niektoré tak robia už v súčasnosti, dobrovoľne. Ide o tie subjekty, ktoré buď disponujú zaručeným elektronickým podpisom, čo je jedna z možností alebo s príslušným správcom dane uzavreli v minulosti dohodu o elektronickom doručovaní. Teraz sa však platnosť tých zmlúv, ktoré boli uzatvorené ešte podľa starého zákona  (č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) skončí, pretože finančná správa ich k 31. 12. 2013 jednostranne vypovie. Títo daňovníci budú preto musieť do 31.decembra tohto roka uzavrieť so svojim správcom dane dohodu novú. Samozrejme, podpísať dohodu do uvedeného termínu musia aj tí daňovníci, ktorý s daňovým úradom doteraz elektronicky nekomunikovali, ale podľa zákona od 1. 1. 2014 už takúto povinnosť budú mať.

Úlohy uzavrieť novú dohodu o elektronickom doručovaní sa  vo väčšine spoločností ujali osoby oprávnené konať v ich mene, ktoré v tomto období navštevujú daňové úrady, aby do konca roka stihli v mene svojich klientov, či zamestnávateľov  uzavrieť nové dohody.  Z našej praxe, ale aj na základe podnetov našich klientov vieme, že niektorí správcovia dane vyžadujú na tento účel notársky overené splnomocnenie. Takúto povinnosť však zákon neukladá. Vyžiadali sme si k tejto téme aj stanovisko Kompetenčného centra finančných operácií v Banskej Bystrici, podľa ktorého v zmysle § 9 ods. 2  daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z.), účinného od 1. 1.2012, podpis na plnomocenstvo už nemusí byť overený notárom. Takúto povinnosť totiž vyžadoval predchádzajúci zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, ktorého platnosť sa však 31.12.2011 skončila.

Podľa aktuálneho daňového poriadku , daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať osobou, ktorú si zvolí, a ktorá koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Ak by ste sa však predsa stretli s požiadavkou na notársky overenú plnú moc, je možné obrátiť sa priamo na Kompetenčné centrum s podnetom alebo otázkou na konkrétnu situáciu.