Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane

Výdavky zvyšujúce základ dane

Pre zjednodušenie a ľahšie pochopenie možno povedať, že výdavky zvyšujúce základ dane alebo inak povedané pripočítateľné položky sú výdavky, ktoré síce firma mala, ale z hľadiska dane z príjmov nie sú oprávnené.

Výdavky znižujúce základ dane

Naopak položky znižujúce základ dane alebo inak povedané odpočítateľné položky sú príjmy, ktoré firma síce dosiahla, nepodliehajú však dani z príjmov. Obidve skupiny položiek sú podrobne definované v zákone o dani z príjmov a v ďalších predpisoch, na ktoré sa tento zákon odvoláva. V ďalšom texte upozorníme len na tie najtypickejšie, ktoré sa týkajú väčšiny firiem.

Medzi najbežnejšie sa vyskytujúce položky zvyšujúce výsledok hospodárenia patria:

  • zmluvné pokuty
  • poplatky z omeškania a úroky z omeškania okrem úrokov z omeškania z úverov platených bankám.

Tieto výdavky sa stávajú daňovými až po ich zaplatení. Pokiaľ boli teda vyúčtované v období, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ale neboli zaplatené, zvyšujú výsledok hospodárenia.

Ďalšími typickými výdavkami zvyšujúcimi základ dane sú u právnických osôb podiely na zisku členov štatutárnych orgánov. Asi najtypickejším príkladom pripočítateľných položiek sú výdavky na reprezentáciu, kde jedinou položkou nezvyšujúcou základ dane sú reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 16,60€.

Zákon stanovuje aj limity na niektoré výdavky sociálneho charakteru ako cestovne náhrady, alebo výdavky na stravovanie zamestnancov. Výdavky, ktoré prekročia tieto limity sú rovnako pripočítateľnými položkami.
Mnohí daňovníci zahŕňajú medzi firemné výdavky aj náklady na svoju osobnú potrebu. Tieto náklady sú však samozrejme pripočítateľnou položkou tiež.

Dôležité je tiež si uvedomiť, že náklady vynaložené na dosiahnutie príjmov oslobodených od dane nemôžu byť daňovými výdavkami a k základu dane sa pripočítavajú. Pre podnikateľov sú príjemnejšou skupinou odpočítateľné položky, ktoré znižujú základ dane. Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne účtovne odpisovať majetok pomalšie ako mu to umožňuje zákon o dani z príjmov, rozdiel o ktorý daňové odpisy prevyšujú účtovné je odpočítateľnou položkou.
Tak ako sú vyúčtované a nezaplatené zmluvné pokuty a úroky z omeškania pripočítateľnou položkou pre dlžníka pokiaľ ich nezaplatil, na strane ich príjemcu pokiaľ boli vyúčtované a v príslušnom zdaňovacom období neboli zaplatené tvoria položku odpočítateľnú.

Od základu dane sa odpočítavajú aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, napríklad:

  • príjmy získané darovaním a dedením
  • v osobitných prípadoch podiel na zisku
  • vyrovnací podiel, či podiel na likvidačnom zostatku v prípade právnických osôb

Veľký rozsah odpočítateľných položiek sa týka neziskového sektora.

Problematika pripočítateľných a odpočítateľných položiek je pomerne komplikovaná, preto odporúčam zveriť spracovanie daňového priznania odborníkovi, ktorý môže podnikateľovi ušetriť nemalé peniaze za nesprávne vyplnené daňové priznanie. Či už vo forme pokuty alebo neuplatnenia si výdavkov, ktoré je možné uplatniť.