Chyby v daňovom priznaní a ich dôsledky

S odstupom roka sme sa opäť ocitli v náročnom období podávania daňových priznaní. Ako vyplynulo z nášho nedávneho prieskumu medzi malými podnikateľmi, takmer pätina z nich nevenuje v priebehu roka spracovaniu svojho účtovníctva žiadnu pozornosť. Zmobilizujú sa iba tesne pred termínom podávania daňových priznaní, čoho výsledkom je, že sa dostávajú pod časový stres, dôsledkom čoho sú hroziace chyby v daňovom priznaní.

Nasvedčujú tomu aj skúsenosti z minulých období, ktoré ukazujú, že daňovníci sa v daňovom priznaní dopúšťajú chýb, za ktoré im hrozí penalizácia, vrátenie, či dokonca neuznanie daňového priznania. Podanie daňového priznania je totiž považované za účinné iba vtedy, ak spĺňa všetky predpísané náležitosti. Teda, že je podané správne, pravdivo a úplne.

Podstatou daňového priznania je správny výpočet daňovej povinnosti. Preto medzi chyby závažnejšieho charakteru patria chyby vo výpočte dane. Zákon pritom rozlišuje, či chyba spôsobila ujmu štátu alebo daňovníkovi, pričom ak došlo k chybe v neprospech štátu, vzniká tomu, kto takúto chybu spôsobil, povinnosť podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

Opravné a dodatočné daňové priznanie

  • Opravné daňové priznanie sa podáva v prípadoch, ak ešte neuplynula lehota na podanie daňového priznania. Po jeho podaní sa už neprihliada na predchádzajúce daňové priznanie a pre vyrubovacie konanie sa použije posledné opravné daňové priznanie. S jeho podaním sa nespájajú žiadne sankcie.
  • Dodatočné daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorý príde na chyby v podanom daňovom priznaní už po lehote na podanie daňového priznania.  V takom prípade je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení. V tejto lehote je aj dodatočne priznaná daň splatná. V prípade chyby, ktorá spôsobila ujmu osobe podávajúcej daňové priznanie, podať dodatočné daňové priznanie je právom, nie však povinnosťou.

Za nesprávne vypočítanú daň, ktorá je v neprospech štátu, správca dane uloží pokutu, ktorej výška sa vypočíta z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní, a to sadzbou, ktorej výška je presne daná zákonom.

Daňové priznanie je platné len na aktuálnom tlačive

Daňovníci sa okrem toho v daňovom priznaní dopúšťajú aj formálnych chýb. Hoci sú na prvý pohľad menej závažné, ako chyby vo výpočte, ich následkom môže byť takisto až neuznanie podania. Jednou z najčastejších takýchto chýb je použitie neaktuálneho tlačiva, teda  takého, ktoré nie je pre dané zdaňovacie obdobie platné. Toto je mimoriadne aktuálne aj teraz,  keďže zmeny a doplnenia zákona o dani z príjmov, ktoré nadobudli platnosť od 1. januára 2013, resp. v priebehu roka 2013, vyvolali potrebu úpravy daňových priznaní k dani z príjmov. Preto je potrebné daňové priznanie podať na aktuálnom tlačive, ktoré bolo uvedené v príslušnom opatrení vydanom Ministerstvom financií SR a následne vyhlásené v Zbierke zákonov.

Tu je dôležité vedieť, že za účinne podané sa považuje aj také daňové priznanie, ktoré nie je vyplnené na originálnom tlačive, ale je napríklad stiahnuté z internetu. Pri takomto dokumente je dôležité iba to, či bola dodržaná požiadavka, že tlačivo obsahuje všetky náležitosti daňového priznania, t. j. aby bolo totožné so vzorom vydaným ministerstvom.  Ak však podáte daňové priznanie na nesprávnom alebo neaktuálnom tlačive, toto podanie nebude uznané.

Nezabudnite na podpis a prílohy

Opakujúcim sa formálnym nedostatkom v daňovom priznaní bývajú aj chýbajúce prílohy, vrátane povinných. Prípadne, keď aj sú prílohy priložené, na príslušnej strane daňového priznania zasa absentuje údaj o ich počte. Častým prípadom pochybenia je aj podanie daňového priznania, ak sa nepodáva elektronicky, bez podpisu, či už daňovníka, štatutárneho orgánu daňovníka, právneho nástupcu daňovníka alebo splnomocneného zástupcu. Keďže podpisom v daňovom priznaní sa potvrdzuje správnosť všetkých uvedených údajov, opäť platí, že bez podpisu nie je priznanie dane platné.

Ako predchádzať chybám v daňovom priznaní

Najlepšou radou v tomto smere je preto chybám v daňovom podaní predchádzať, a to jednak tým, že si naň buď treba vyčleniť dostatok času alebo ho dať spracovať odborníkovi. Ďalšou možnosťou je zakúpiť si online účtovný softvér PRO-FIT, ktorý vám umožní časovo nenáročné priebežné spracovanie účtovníctva, online poradenstvo a prístup k odborným informáciám prostredníctvom prepojenia s odborným poradenským portálom.

Pre tých z vás, ktorí si nie sú istí potrebou vedenia účtovníctva, ponúkame možnosť bezplatného  vystavovania faktúr pomocou aplikácie PROFAKTÚRA, v ktorej si zhotovujete a prehľadne ukladáte v časovom slede svoje faktúry. Jej používanie nevyžaduje žiadne počiatočné investície, či špeciálne softvérové alebo hardvérové vybavenie. Ak sa na konci účtovného obdobia potom rozhodnete, že vzhľadom na výšku svojich skutočných príjmov a výdavkov je vás výhodné viesť účtovníctvo, jednoduchým úkonom môže svoje faktúry zaúčtovať.