Súhrnný výkaz k DPH a zmeny platné od 01. 10. 2014

S účinnosťou od 01. 10. 2014 sa zákonom č. 218/2014 Z. z. v § 80 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty mení výška hodnoty dodaných tovarov oslobodených od dane zo sumy 100 000 € na 50 000 € na účely podávania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok.

Postup pri podávaní súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok od 01. 10. 2014

Platiteľ dane od 01. 10. 2014 môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok len vtedy, ak hodnota ním dodaných tovarov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 .

Ak hodnota dodaných tovarov za každý jeden zo štyroch predchádzajúcich štvrťrokov je nižšia ako 50 000 , tak jedna podmienka z § 80 ods. 2 zákona o DPH je splnená. Ďalej sa už len posúdi splnenie druhej podmienky, a to nepresiahnutie hodnoty dodaných tovarov za príslušný kalendárny štvrťrok. Ak aj táto podmienka je splnená, tak platiteľ môže podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok.

Ak však hodnota dodaných tovarov len v jednom zo štyroch predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokov presiahne hodnotu 50 000 , tak už nie je splnená jedna z podmienok v § 80 ods. 2 zákona o DPH a platiteľ musí podávať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac.

Príklad č.1:

Platiteľ podáva súhrnný výkaz štvrťročne. V januári 2015 posudzuje obdobie pre podanie súhrnného výkazu. Hodnoty dodaných tovarov v príslušnom kalendárnom štvrťroku:

IV. štvrťrok 2014……………… 19 000 €

Hodnoty dodaných tovarov v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch:

III. štvrťrok 2014…………….. 36 000 €

II. štvrťrok 2014……………… 48 000 €

I. štvrťrok 2014………………. 29 000 €

IV. štvrťrok 2013…………….. 21 000 €

Keďže platiteľ splnil podmienky v zmysle § 80 ods. 2 zákona o DPH, t.j. neprekročil hodnotu dodaných tovarov 50 000  ani za príslušný kalendárny štvrťrok ani za predchádzajúce štyri kalendárne štvrťroky, tak podáva za IV. štvrťrok 2014 súhrnný výkaz štvrťročne do 25. 1. 2015.

Príklad č.2:

Platiteľ podáva súhrnný výkaz štvrťročne. V decembri 2014 posudzuje obdobie pre podanie súhrnného výkazu za IV. štvrťrok 2014. Hodnoty dodaných tovarov v príslušnom kalendárnom štvrťroku:

IV. štvrťrok 2014

október 2014 … ………………. 27 000 €

november 2014 ………………..30 000 €

Hodnoty dodaných tovarov v predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokoch:

III. štvrťrok 2014 …………….. 37 000 €

II. štvrťrok 2014 ……………… 47 000 €

I. štvrťrok 2014 ………………. 26 000 €

IV. štvrťrok 2013 ……………. 22 000 €

Platiteľ nesplnil jednu podmienku z § 80 ods. 2 zákona o DPH. Prekročil hodnotu dodaných tovarov 50 000  € za príslušný kalendárny štvrťrok v mesiaci november 2014. Je povinný podať súhrnný výkaz mesačne za jednotlivé mesiace IV. štvrťroku, a to nasledovne:

  • za mesiac október 2014 podá súhrnný výkaz do 25.12.2014,
  • za mesiac november 2014 podá súhrnný výkaz do 25.12.2014,
  • za mesiac december 2014 podá súhrnný výkaz do 25.1.2015.

Spracovanie súhrnného výkazu k DPH v účtovnom softvéri Profit365

Zostava pre spracovanie súhrnného výkazu k DPH pre mesačné alebo štvrťročné podanie je zapracovaná aj priamo v online účtovnom softvéri Profit365. Pred automatickým načítaním údajov je potrebné vyplniť údaje o zdaňovacom období,  doplňujúce údaje a povinný údaj o oprávnenej osobe. Vyplnením týchto údajov sa povolí načítanie dát do riadkov výkazu. Zostava je editovateľná priamo v systéme Profit365, povoľuje export do formátu XML, ako i možnosti tlače vo formáte PDF.

Pred oslobodeným dodaním tovarov a služieb do EÚ odporúčame, daňovníkom a užívateľom online účtovníctva Profit365, overiť si IČ DPH odberateľa. Platnosť IČ DPH vydanom v niektorom z členských štátov Európskej únie (vrátane Slovenskej republiky) si môžete overiť na web stránke Európskej komisie v systéme VIES.

A nezabudnite:

Daňovníci podávajú súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré sú povinní podať súhrnný výkaz.

Linky na dokumenty:

Zmena v podávaní súhrnných výkazov od 01. 10. 2014

Metodický pokyn k podávaniu súhrnných výkazov po 01. 10. 2014