Daň z motorových vozidiel má „vlastný“ zákon

Ako to ovplyvní daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2014?

S účinnosťou od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahrádza doterajšiu právnu úpravu dane z motorových vozidiel.

Dôsledkom tejto zmeny je, že daň z motorových vozidiel sa od 1. januára 2015 nepovažuje za miestnu daň, ktorú ukladá VÚC, ale za daň štátnu!

dan-z-motorovych-vozidiel-zakon-fb

Novinkami, ktoré schválený zákon so sebou prináša, platné pre daňové priznanie za rok 2015, teda splatné až v roku 2016 sú najmä:

  • po novom sa budú zdaňovať aj motorové vozidlá kategórie L (motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami)
  • organizačná zložka sa už nepovažuje za samostatného daňovníka
  • vyňatie vlastníka pri prenájme vozidla bez predkupného práva
  • zúžil sa okruh vozidiel, ktoré možno oslobodiť od dane (týka sa to vozidiel používaných výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe, vozidiel ktoré spĺňajú emisné limity úrovne EURO 3, EURO 4, EURO 5, EEV a EURO 6)
  • zjednotenie sadzieb
  • percentuálne zľavy z ročných sadzieb
  • zmeny v určovaní vzniku a zániku daňovej povinnosti, a to aj pri zmene vlastníka
  • zmena rozmedzia sumy pre určenie povinnosti platenia preddavkov

Schválený zákon čiastočne vplýva aj na podávanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014. Ako sme uviedli vyššie, na základe tohto zákona sa organizačná zložka nepovažuje za samostatného daňovníka. V nadväznosti na túto zmenu, keďže daňové priznanie sa podáva už v čase účinnosti nového zákona, organizačná zložka už na jeho podanie nie je oprávnená. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2014 je tak povinná podať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej organizačná zložka patrí. Taktiež aj výška predpokladanej dane, ktorá sa uvádza v tlačive daňového priznania, sa vypočíta už podľa tohto zákona.

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2014

Platné len pre vozidlá registrované v SR

Daň z motorových vozidiel platí daňovník, ktorý využíva motorové vozidlá kategórie M, N a O na podnikanie a ktoré sú evidované v Slovenskej republike. To znamená, že ak daňovník využíva motorové vozidlo na podnikanie na území Slovenskej republiky, ale to je evidované napr. v Českej republike, toto motorové vozidlo nie je predmetom dane.

Daňovník

Ak je motorové vozidlo predmetom dane, dôležité je určiť, kto má povinnosť platiť daň. Daňovníkom je držiteľ vozidla, vlastník v prípade operatívneho lízingu, užívateľ, zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancom cestovné náhrady.

Výpočet dane za rok 2014

Vzhľadom na to, že výška dane sa určuje pomerne podľa počtu dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie, je dôležité určiť, kedy vznikla a zanikla daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel. Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, kedy sa vozidlo prestane využívať na podnikanie. V prípade, že k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti došlo v priebehu zdaňovacieho obdobia, platí sa len pomerná časť dane v lehote na podanie daňového priznania.

Výpočet je nasledovný:

Daň z motorového vozidla =

Ročná sadzba dane / Počet kalendárnych dní v danom roku * Počet dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie

Upozorňujeme, že pre výpočet dane (pomernej časti dane) za zdaňovacie obdobie 2014 sa použijú sadzby uvedené vo všeobecne záväznom nariadení príslušného vyššieho územného celku. 

Termín splatnosti dane

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2014 ste povinní podať najneskôr 2. februára 2015 a v tejto lehote daň aj zaplatiť. Miestna príslušnosť v súvislosti s podávaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014 sa určí podľa miesta evidencie vozidla alebo podľa sídla alebo trvalého pobytu podnikateľa. Ak ste užívateľom alebo držiteľom vozidla, správou dane je poverený daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. 12.  predošlého roka (t.j. keď budete podávať daňové priznanie v januári roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014, prihliadate na zápis v evidencii k 31. 12. 2013). Ak došlo k vzniku daňovej povinnosti v priebehu roka, tak  sa miestna príslušnosť posudzuje podľa evidencie k tomuto dňu.  Ak ste zamestnávateľom, správu dane vykonáva daňový úrad v závislosti od vášho sídla/trvalého bydliska.

Pokuta

V prípade nepodania daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2014 v lehote na jeho podanie, t.j. do 2. januára 2015 Vám bude uložená pokuta vo výške od 30 EUR až do výšky 16.000 EUR. V prípade nezaplatenia daňovej povinnosti v lehote, ktorá je totožná s lehotou na podanie daňového priznania Vám bude vyrubený úrok z omeškania.

Preddavky na rok 2015

Ako sme už uviedli, výška predpokladanej dane sa určuje už podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel. Takisto aj povinnosť platenia preddavkov na daň a určenia preddavkového obdobia sa určuje podľa tohto nového zákona.

Preddavky na daň platí daňovník, ak jeho predpokladaná daň k 1. januáru 2015 dosiahne 700 EUR, pričom ak dosiahne 700 EUR a nepresiahne 8.300 EUR, je daňovník povinný platiť štvrťročné preddavky na daň. Ak predpokladaná daň k 1. januáru 2015 presiahne 8.300 EUR, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky. Pri vyčíslení predpokladanej dane je potrebné použiť už sadzbu uvedenú v prílohe č. 1 už nového zákona o dani z motorových vozidiel.

Upozorňujeme, že pre výpočet predpokladanej dane na rok 2015 sa použijú sadzby uvedené v zákone 361/2014 Z.z  §7.