Aké zmeny prináša novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2015

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 333/2014 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Nakoľko novela zákona o dani z príjmov prináša rozsiahle zmeny v zdaňovaní príjmov právnických i fyzických osôb, v nasledujúcom príspevku vám prinášame ich stručný prehľad.

novela-zakona-o-dani-z-prijmov-2015

Daň z príjmov fyzických osôb

Nepeňažné príjmy zo závislej činnosti

Novela zákona dáva zamestnávateľovi pri zdaňovaní nepeňažných príjmov zo závislej činnosti možnosť postupovať dvoma spôsobmi:

 • Bez navýšenia nepeňažného príjmu, t.j. tak ako do 31.12.2014;
 • S navýšením nepeňažného príjmu (presný spôsob výpočtu je uvedený v zákone), kedy sa suma plnenia navýši v zásade o preddavok na daň a povinné odvody zamestnanca (tzv. gross-up). Tento postup môže zamestnávateľ prvýkrát využiť na príjmy poskytnuté po 31.12.2014. Takto navýšené plnenie je súčasne pre zamestnávateľa daňovým výdavkom z pohľadu dane z príjmu právnických osôb.

Oslobodenie od dane z príjmov fyzickej osoby

Od 1.1.2015 sú od dane z príjmov oslobodené nasledovné príjmy:

 • Nepeňažné plnenie zamestnanca v oblasti poľnohospodárskej výroby poskytnuté formou produktov vlastnej výroby (s limitom 200 € ročne);
 • Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným činom (ujma spôsobená z iného dôvodu sa považuje za zdaniteľný príjem);
 • Odmena poskytnutá oznamovateľovi protispoločenskej činnosti.

Výdavky fyzickej osoby

Zmeny v oblasti uplatňovania výdavkov fyzickej osoby sa týkajú nasledujúcich oblastí:

 • Odvody spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s. (v prípade odvodov platených spoločnosťou za komplementárov / spoločníkov);
 • Predaj nehnuteľností a prevod obchodných podielov – doplnenie, čo sa považuje za preukázateľne vynaložené výdavky;
 • Daňová uznateľnosť preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebované PHL pri príjmoch z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v prípade vozidla, ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku.

Ostatné

Okrem uvedených zmien sa novelou zákona mení aj spôsob výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby na rok 2015 (zmena vo výpočte poslednej známej daňovej povinnosti a v prípade kombinácie príjmov zo závislej činnosti a z podnikania) a mení sa aj spôsob valorizácie daňového bonusu.

Daň z príjmov právnických osôb – pravidlá nízkej kapitalizácie

Novela zákona zaviedla pravidlá nízkej kapitalizácie, ktoré obmedzujú daňovú uznateľnosť úrokov z úverov a pôžičiek, ktoré sú poskytované medzi závislými osobami. Príslušné limity sa použijú prvýkrát pri výpočte základu dane za zdaňovacie obdobie začínajúce 1.1.2015.

Zmeny týkajúce sa  fyzických aj právnických osôb

Pri zisťovaní základu dane za zdaňovacie obdobie začínajúce 1.1.2015 je treba brať do úvahy nasledovné zmeny:

 • Spôsob zahŕňania zmarených investícií do základu dane;
 • Pravidlá transferového oceňovania sú rozšírené aj na tuzemské závislé osoby;
 • Úprava základu dane účtovnej jednotky, ktorá sa stala mikro účtovnou jednotkou;
 • Nepeňažný príjem prenajímateľa (rozšírenie pojmu „nájomná zmluva“, úprava povinností prenajímateľa a nájomcu pri technickom zhodnotení a opravách na prenajatom majetku);
 • Viacero zmien pri daňovej uznateľnosti nákladu v prípade odpisu pohľadávok – napr. pohľadávka musí byť zahrnutá do zdaniteľných príjmov pri odpise pohľadávok v prípade zamietnutého konkurzu, zastavenej exekúcie, atď.; ďalej vypustenie odpisu pohľadávok v menovitej hodnote do 332 Eur a pod;
 • Zmena v definícii daňového výdavku a obmedzenie výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby;
 • Zmeny týkajúce sa rozsahu výdavkov, ktoré sa zahŕňajú do základu dane až po zaplatení / prijatí (napr. doplnenie výdavkov na marketingové štúdie a prieskum trhu, obmedzenie daňovej uznateľnosti sprostredkovateľských provízií, atď.);
 • Daňovým výdavkom zamestnávateľa je tzv. navýšený nepeňažný príjem;
 • Zmena v limitoch na daňovú uznateľnosť členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účely ochrany záujmov daňovníka;
 • Zaviedol sa limit do ktorého je provízia za vymáhanie pohľadávky daňovo uznateľným nákladom;
 • Taktiež sa zavádza špecifikácia reklamných predmetov, ktoré sa nepovažujú za daňovo uznateľné náklady na reprezentáciu ani v prípade, že neprevýšia hodnotu 17 Eur za predmet (napr. darčekové reklamné poukážky, tabakové výrobky, alkohol – okrem limitovaného množstva vína);
 • Zmluvné pokuty sa stávajú u dlžníka nedaňovým výdavkom a u veriteľa sa zdania v súlade s účtovníctvom, t.j. bez podmienky zaplatenia dlžníkom.
 • Obstarávaciu cenu zásob vyradeného tovaru možno nie je možné zahrnúť do daňových výdavkov v prípade klasifikácie tovaru ako nebezpečného, v prípade expirácie tovaru (s určitými výnimkami) a bez stanovenej doba použiteľnosti resp. trvanlivosti (ak sa nepreukáže príjem z predaja);
 • Limitácia v prípade daňovo uznateľnej straty pri opätovnom postúpení pohľadávky;
 • Zúženie rozsahu rezerv, ktoré boli uznané za daňový náklad (najmä vypustenie nevyfakturovaných dodávok, nákladov na účtovnú závierku a daňové priznanie)
 • Novela spresňuje možnosť daňovej uznateľnosti opravných položiek tvorených iba k nepremlčaným pohľadávkam;
 • Obmedzenie daňovej uznateľnosti tvorby opravnej položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní (obmedzenie rozsahu daňovníkov, ktorí môžu tvorbu opravnej položky uznať ako daňový náklad a podmienenie uznateľnosti úhradou obstarávacej ceny pohľadávky);
 • Zmeny v spôsobe odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu;
 • Zmeny v definícii finančnom prenájme pri pozemkov, v závislosti od toho, či je na tomto pozemku stavba;
 • Zmena v spôsobe odpisovania technického zhodnotenia hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu;
 • Stanovenie spôsobu úpravy základu dane pri predčasnom ukončení finančného prenájmu;
 • Stanovenie spôsobu úpravy základu dane pri skončení operatívneho nájmu a následnej kúpy prenajatej veci za cenu nižšiu ako je daňová zostatková cena;
 • Stanovenie spôsobu zahrnovania príjmu zo spätného prenájmu do základu dane;
 • Rozsiahle zmeny v uplatňovaní daňových odpisov (rozšírenie počtu odpisových skupín, stanovenie povinnosti prerušiť odpisovanie hmotného majetku, obmedzenie pri vstupnej cene osobných automobilov, limitácia odpisov hmotného majetku poskytnutého na prenájom v nadväznosti na výnosy z prenájmu, obmedzenie zahrnovania daňovej zostatkovej ceny do základu dane pri predaji v prípade vybraných druhov hmotného majetku – autá, člny, bicykle, … , do vstupnej ceny majetku sa musí zahrnúť neodpočítaná DPH pri uplatňovaní odpočtu koeficientom, zmena v zahrňovaní inventarizačných prebytkov do základu dane);
 • Povinnosť rovnomerného odpočítavania daňovej straty počas bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období;
 • Pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj sa zavádza možnosť odpočtu výdavkov na výskum a vývoj za istých okolností;
 • Zavedenie nového spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo jeho zamestnancovi, resp. zdravotníckemu pracovníkovi.