Kto je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu od 1. apríla?

Novelizovaný zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „zákon o ERP“) rozšíril okruh osôb poskytujúcich služby, ktorí sú povinní evidovať tržbu v registračnej pokladnici. Okrem tejto zmeny prináša novela aj možnosť používať virtuálnu registračná pokladnicu („VRP“).

registracna-pokladna-fb

Kto musí používať elektronickú registračnú pokladnicu („ERP“)?

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka (povinnosť sa vzťahuje aj na zahraničné osoby)
 • predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o ERP
 • prijme tržbu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napr. platobná karta, poukážky, stravné lístky)

Aby bol podnikateľ povinný evidovať tržbu v ERP, musia byť tieto podmienky splnené súčasne.

Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP od 1. januára 2015

Ak ste doteraz nemali povinnosť evidovať tržby v ERP, skontrolujte si, či sa vaša podnikateľská činnosť neobjavila v prílohe č. 1 novelizovaného zákona o ERP. Ak áno, z uvedeného vám vyplýva povinnosť začať používať elektronickú registračnú pokladnicu najneskôr od 1. apríla 2015. Na obstaranie, registráciu a uvedenie ERP do prevádzky máte v zmysle prechodného ustanovenia zákona o ERP časový limit od 1. januára 2015 do 31. marca 2015. Počas tohto prechodného obdobia môžete ešte vydávať príjmové doklady.

Upozornenie: pri platbách prijatých v hotovosti nezabúdajte na zákon o obmedzení platieb v hotovosti (zákon č. 394/2012 Z.z. v z.n.p.). Ako podnikateľ nesmiete prijať platbu prevyšujúcu 5.000 EUR.

Ak vám nevyhovuje ERP, môžete sa rozhodnúť pre používanie VRP alebo aj obe súčasne. Je len na vašom rozhodnutí, ktorý typ pokladnice bude pre vás najvhodnejší.

Čo je to VRP?

Virtuálnou registračnou pokladnicou sa rozumie prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia prístupné pre podnikateľov bezodplatne.

Na využívanie VRP potrebuje podnikateľ:

 • Vlastné zariadenie (napr. počítač, notebook, tablet)
 • Prístup na internet
 • Tlačiareň, ktorá vie komunikovať s VRP a dokáže vytlačiť požadované výstupy dané zákonom o ERP. Výstupy musia byť čitateľné po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Kto môže používať VRP?

VRP môže teda  používať každý, komu nevyhovuje používanie ERP. Platia tu ale určité obmedzenia.

Podnikateľ môže používať VRP, len ak počet vydaných pokladničných dokladov v rámci podnikateľských činností, pri ktorých sa rozhodne používať VRP, nie je v jednom kalendárnom mesiaci viac ako 1 000.

Ak má podnikateľ viac predajných miest, tak sa počíta súčet vydaných pokladničných dokladov spolu za všetky predajné miesta. Treba pamätať, že na jedno predajné miesto môže byť vytvorený len jeden prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.

Ak podnikateľ prekročí mesačný limit 1 000 vydaných pokladničných dokladov, činnosť VRP bude ukončená posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k prekročeniu tohto limitu došlo. Ukončenie používania VRP zabezpečí finančné riaditeľstvo a najneskôr v nasledujúci deň je podnikateľ povinný začať používať ERP.  Ak by aj podnikateľ opäť začal spĺňať limit 1 000 vydaných pokladničných dokladov mesačne, opätovné používanie VRP nie je možné.

Kedy môže podnikateľ začať používať VRP?

od 1. apríla 2015

Podnikateľ, ktorý pri predaji tovaru alebo poskytovaní „starých“ služieb uvedených v Prílohe č. 1 zákona o ERP  v znení účinnom do 31. decembra 2014 príjme tržbu v hotovosti prvýkrát 1. apríla 2015

Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP od 1. januára 2015 pri poskytovaní „nových“ služieb uvedených v Prílohe č. 1 zákona o ERP v znení účinnom od 1. januára 2015..

od 1. januára 2016        

Podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť používať ERP pred 1. januárom 2015 (t.j. všetci súčasní podnikatelia, ktorí už ERP používajú)

Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP od  1. januára 2015 do 31. marca 2015 pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby uvedenej v Prílohe č. 1 zákona o ERP účinného do 31. decembra 2014, t.j. pri poskytovaní starých služieb

Registrácia VRP

 • Podnikateľ môže používať VRP až po registrácii na daňovom úrade a po pridelení kódu VRP
 • Podnikateľa zaregistruje a kód VRP pridelí ktorýkoľvek daňový úrad
 • Na účely registrácie a na účely pridelenia kódu VRP podnikateľ predloží písomnú žiadosť; ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme podľa osobitného predpisu, ktorým je daňový poriadok
 • Po overení údajov daňový úrad bez zbytočného odkladu podnikateľa zaregistruje a pridelí kód virtuálnej registračnej pokladnice
 • Po zaregistrovaní podnikateľa daňový úrad odovzdá podnikateľovi prihlasovacie údaje, ktoré bude podnikateľ používať na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.

Upozornenie: Podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu zmenu predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania, v lehote do 30 dní za účelom vykonania zmeny tohto údaju v evidencii daňového úradu