Veľkostné triedenie účtovných jednotiek v zákone o účtovníctve

Zákon č. 333/2014 Z.z. prináša so sebou okrem rozsiahlej novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov aj zmenu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Novelou zákona o účtovníctve došlo k splneniu povinností vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, a to požiadavka na rozdelenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké účtovné jednotky.

Okrem zavedenia nového triedenia účtovných jednotiek dochádza aj k zmenám v oblasti registra účtovných závierok, ktoré by mali znížiť počet nesprávnych a neúplných podaní.

triedenie-uctovnych-poloziek-fb

Veľkostné skupiny účtovných jednotiek

Koho sa členenie podľa veľkostných skupín týka?

 • obchodných spoločnosti
 • družstiev
 • fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak uplatňujú „preukázateľné“ výdavky a účtujú v systéme podvojného účtovníctva
 • fyzických osôb s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa Obchodného zákonníka a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • pozemkových spoločenstiev v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Kedy ste mikro, malou alebo veľkou účtovnou jednotkou?

Ak ste subjektom podľa vyššie uvedeného, pre zaradenie do veľkostnej skupiny posudzujete nasledovné kritéria:

 • majetok
 • čistý obrat
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov,

pričom musíte spĺňať aspoň dve z nich.

  mikro ÚJ malá ÚJ veľká ÚJ
majetok ≤ 350.000 EUR > 350.000 EUR
≤ 4.000.000 EUR
> 4.000.000 EUR
obrat ≤ 700.000 EUR > 700.000 EUR
≤ 8.000.000 EUR
> 8.000.000 EUR
priemerný prepočítaný počet zamestnancov ≤ 10 zamestnancov > 10 zamestnancov
≤ 50 zamestnancov
> 50 zamestnancov

 

Ako postupovať pri zatriedení do veľkostnej skupiny?

Do veľkostnej skupiny podľa splnenia vyššie uvedených kritérií sa zatriedite ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za príslušné účtovné obdobie. Okrem príslušného účtovného obdobia musíte posudzovať aj bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny je účtovná jednotka povinná od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať vyššie uvedené kritéria.

Novovzniknutá účtovná jednotka sa do veľkostnej skupiny zatriedi sama podľa vlastného rozhodnutia a v tejto skupine zostáva aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže vždy postupovať ako malá účtovná jednotka.

Zmeny v registri účtovných závierok

 • ustanovuje sa vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
 • zvyšuje sa kontrolný mechanizmus pri podávaní účtovných dokumentov zo strany daňového úradu
 • na postúpenie dokumentov do registra účtovných závierok bude mať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 40 dní

Ak účtovná závierka neobsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti, neobsahuje všetky súčasti a nedostatky neboli odstránené ani na výzvu daňového úradu, považuje sa po novom za nedoručenú.