Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014

V dnešnom článku o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň si vysvetlíme povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi pri žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov, spôsob výpočtu, do kedy sa má vykonať ročné zúčtovanie, vyplatiť preplatok alebo zraziť nedoplatok, a aké sú pokuty pre zamestnávateľa za nevykonanie ročného zúčtovania zamestnancov. 

Kedy sa žiada o ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca, podanú do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. do 16.2.2015 za rok 2014 s tým, že v tomto termíne je zamestnanec povinný predložiť zamestnávateľovi aj všetky potrebné doklady (potvrdenia o zdaniteľnom príjme od iných zamestnávateľov, k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu a pod.).

rocne-zuctovanie-poloziek-fb

Ak potrebné doklady zamestnanec v tomto termíne nepredloží, je povinný podať si daňové priznanie.

Žiadosť sa podáva vyplnením tlačiva – vzor tlačiva je na webovej stránke Finančnej správy SR

 

Kto vykoná ročné zúčtovanie pre zamestnanca

V prípade, že zamestnanec mal v priebehu roka viacero zamestnávateľov, o ročné zúčtovanie žiada posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Ak v tomto prípade zamestnávateľ zanikne bez právneho nástupcu, zamestnanec je povinný si podať daňové priznanie.

V prípade, že si zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus počas roka, o ročné zúčtovanie môže požiadať ktoréhokoľvek zo zamestnávateľov (tento na prípadné uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu prihliadne pri zostavovaní ročného zúčtovania).

 

Kto môže o vykonanie ročného zúčtovania požiadať

Ročné zúčtovanie je možné vykonať iba v nasledujúcich prípadoch:

  • Zamestnanec poberá výhradne príjem zo závislej činnosti
  • Zamestnanec nepoberá príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, kedy sa rozhodne zrazenú daň považovať za preddavok na daň a tento odpočítavať v daňovom priznaní podľa §43 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (napr. slovenský nerezident, ktorý popri závislej činnosti dostal odplatu za použitie autorského práva, kde mu bola zrazená daň pri výplate a túto nebude považovať za vysporiadanú ale za preddavkov na daň)
  • Zamestnanec nie je povinný zvýšiť základ dane podľa §11 ods. 9 a 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (napr. daňovníkovi bol vyplatený predčasný výber doplnkového dôchodkového sporenia a v minulosti si uplatnil zníženie základu dane o sumu príspevkov na toto sporenie)
  • Zamestnanec nie je povinný podať daňové priznanie

 

Spôsob výpočtu

Zamestnávateľ vykoná výpočet dane za rok 2014 na základe úhrnu zdaniteľných príjmov zamestnanca (vlastné mzdové listy, potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od ostatných zamestnávateľov), pričom prihliadne na sumu odvodov do systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, na zrazené preddavky na daň, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prípadne na manžela/manželku, daňový bonus, zamestnaneckú prémiu a pod.

 

Do kedy sa má vykonať ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie a výpočet dane za 2014 vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, t.j. za rok 2014 je lehota na výpočet pre zamestnávateľa do 31/3/2015.

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do konca apríla daného roka, t.j. za rok 2014 sa doručí najneskôr do 30/4/2015 na tlačive predpísanom ministerstvom – vzor tlačiva je na webovej stránke Finančnej správy SR

 

Preplatok v ročnom zúčtovaní

Pokiaľ suma výslednej daňovej povinnosti, zistená ročným zúčtovaním je nižšia ako úhrn preddavkov na daň zrazených počas roka (po zohľadnení daňového bonusu, nezdaniteľných častí základu dane, zamestnaneckej prémie, atď.), výsledkom ročného zúčtovania je preplatok.

Najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2015 sa zamestnancovi vráti preplatok z ročného zúčtovania za 2014, vyplatí sa mu daňový bonus resp. zamestnanecká prémia za 2014.

Odvod preddavkov na daň si zamestnávateľ zníži o vrátený preplatok z ročného zúčtovania resp. o sumu daňového bonusu / zamestnaneckej prémie vyplatených prostredníctvom ročného zúčtovania za 2014 najneskôr do konca roka 2015.

Pokiaľ nie je možné sumy preplatkov z ročného zúčtovania započítať na preddavky na daň, zamestnávateľ môže požiadať správcu dane o vrátenie príslušnej čiastky. Správca dane následne túto sumu vráti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

Nedoplatok v ročnom zúčtovaní

Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci 5 eur zrazí zamestnávateľ zo zdaniteľnej mzdy zamestnancovi najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie, t.j. najneskôr do 31/12/2015 za rok 2014 (s výnimkou nasledujúcich dvoch situácií).

Zároveň zamestnávateľ odvedie zrazený daňový nedoplatok správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Ak sa zamestnancovi uplatňuje daňový bonus alebo jeho časť cez ročné zúčtovanie, zohľadňuje sa aj výška nedoplatku nižšia ako 5 eur.

Ak zamestnanec chce venovať 2% z daní neziskovým organizáciám a v ročnom zúčtovaní mal nedoplatok, ktorého suma po započítaní daňového bonusu je nižšia ako 5 eur, v tomto prípade zamestnávateľ zrazí aj sumu nedoplatku nižšiu ako 5 eur najneskôr do 30/4/2015 za rok 2014.

Pokuty

Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie za svojich zamestnancov, ktorí o to riadne požiadali, splnili podmienky podľa zákona a predložili všetky potrebné podklady, uloží mu pokutu najmenej 15 eur za jedného zamestnanca. Úhrnná výška pokuty za všetkých zamestnancov je maximálne 30 000 eur.

Rovnaké pokuty sa vzťahujú aj na situáciu, že zamestnávateľ nevystaví a nedoručí zamestnancovi doklad o vykonaní ročného zúčtovania stanovenej lehoty (do 30. apríla).