Rezervy a pravidlá nízkej kapitalizácie

Prijatím novely zákona o dani z príjmov, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2015,  dochádza k zúženiu okruhu rezerv, ktoré sú daňovo uznateľné. Taktiež sa zavádza aj maximálny limit, do ktorého sú výdavky vo forme úrokov a súvisiacich výdavkov platených v súvislosti s úvermi a pôžičkami medzi závislými osobami daňovými výdavkami.

rezervy-a-pravidla-nizkej-kapitalizacie-484-394

Ktoré rezervy už nie sú daňovým výdavkom?

Z rezerv, ktorých tvorba účtovaná do nákladov bola do účinnosti novely uznaná za daňový výdavok, sa vypúšťajú rezervy na:

  • nevyfakturované dodávky a služby
  • zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy
  • zostavenie daňového priznania

Čo to v praxi znamená?

V praxi to znamená, že vyššie menované rezervy, budú po prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2015 pripočítateľnou položkou k základu dane. Do základu dane sa zahrnú v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich použitiu, a to do výšky v akej je náklad, na ktorý bola táto rezerva tvorená, daňovo uznaným výdavkom.

Pravidlá nízkej kapitalizácie

Zavádza sa limit vo výške 25 % pre maximálnu výšku úrokov z úverov a pôžičiek, účtovanú v nákladoch, zahrňovanú do daňových výdavkov, ak sú úvery a pôžičky vyplácané medzi závislými právnickými osobami. Okrem úrokov sa posudzujú súčasne aj výdavky súvisiace s prijatými úvermi a pôžičkami.

Koho sa pravidlá nízkej kapitalizácie týkajú?

  • právnických osôb so sídlom/miestom skutočného vedenia na území Slovenskej republiky (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou)
  • právnických osôb neuvedených v prvom bode (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou) so stálou prevádzkarňou,

ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov a prijali pôžičku alebo úver od závislej osoby.

Kto je závislou osobou?

Zákon o dani z príjmov definuje závislú osobu ako blízku osobu alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojenú osobu.

Okrem toho sa za závislú osobu považuje podľa ustanovenia o pravidlách nízkej kapitalizácie aj veriteľ, ktorý úver dlžníkovi priamo poskytol, pričom podmienkou na jeho poskytnutie  bolo, že veriteľ obdržal najskôr úver od osoby, ktorá je vo vzťahu k dlžníkovi závislou osobou.

Na koho sa nevzťahujú pravidlá nízkej kapitalizácie?

Pravidlá nízkej kapitalizácie sa nevzťahujú na dlžníka, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne, zaisťovňou alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne, subjektom podľa osobitného predpisu (napr. subjekt kolektívneho investovania) alebo lízingovou spoločnosťou.

Ustanovenie týkajúce sa pravidiel nízkej kapitalizácie sa prvýkrát použije pri zisťovaní základu dane za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1.1.2015, a to aj na úroky a súvisiace výdavky plynúce z úverových zmlúv uzatvorených pred rokom 2015.