Odpočítanie daňovej straty právnických osôb v roku 2014

Tento článok bol pripravený pre www.pravda.sk
Zoznam všetkých článkov nájdete na www.pravda.sk

Novela zákona o dani z príjmov mení aj spôsob a najmä obdobie, počas ktorého si môže daňovník odpočítať daňovú stratu od základu dane. Zmenu pravidiel pre odpočítanie daňovej straty priniesla už novela zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2014. Zákon č. 333/2014 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2015, už „len“ spresňuje znenie ustanovenia upravujúceho spôsob odpočítania daňovej straty.

odpocitanie-danovej-straty-2014-big

Namiesto sedem už len štyri zdaňovacie obdobia

Do účinnosti noviel zákona o dani z príjmov bolo možné od základu dane právnickej osoby odpočítať daňovú stratu počas najviac siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Po novom je možné daňovú stratu odpočítať už len počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Toto ustanovenie bolo spresnené novelou zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2015.

Pôvodne novela zákona o dani z príjmov stanovila možnosť odpočítania daňovej straty najviac počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, čo bolo možné vykladať v tom zmysle, že je možné daňovú stratu odpočítať aj počas kratšieho obdobia, ako štyri zdaňovacie obdobia.

Odpočítať stratu si môžete už len rovnomerne

Okrem zmeny obdobia, počas ktorého si môžete odpočítať daňovú stratu sa zmenil aj spôsob jej odpočítania. Kým do účinnosti oboch noviel, ktoré zmenili obdobie zo siedmich na štyri roky, mohla byť strata odpočítaná v ľubovoľnej výške, novelou je možné odpočítať ju už len rovnomerne.

Ktoré straty môžete odpočítať za zdaňovacie obdobia 2014?

Podľa novelizovaného zákona o dani z príjmov je teda možné odpočítať daňovú stratu počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po období, za ktoré bola táto strata vykázaná. To znamená, že za zdaňovacie obdobie roka 2014 si môžete odpočítať jednu štvrtinu neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo jednu štvrtinu súčtu týchto neuplatnených daňových strát, pričom zdaňovacie obdobie roka 2014 je prvým zo štyroch zdaňovacích období, počas ktorých si daňovník môže túto daňovú stratu rovnomerne odpočítať

Nezabudnite na stratu za zdaňovacie obdobie 2009

Okrem strát vykázaných za zdaňovacie obdobie 2010 -2013 si môžete vďaka prechodnému ustanoveniu zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2014 odpočítať aj daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie 2009, a to v plnej výške za predpokladu, že zdaňovacie obdobie roka 2014 je v poradí najneskôr piatym zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období roka 2009.

Príklad na odpočet daňovej straty:

zdaňovacie obdobie strata základ dane umorenie straty poznámka
2009 17 000,00 €
2010 2 000,00 €
2011 4 000,00 €
2012 6 000,00 € 6 000,00 € časť straty z 2009
2013 1 000,00 € 1 000,00 € časť straty z 2009
2014 25 000,00 € 11 500,00 € zvyšná časť straty z 2009 (10.000 EUR) + 1/4 (2.000 EUR + 4.000 EUR)

 

Čo ak je Vaším zdaňovacím obdobím hospodársky rok?

Ak je Vaším zdaňovacím obdobím hospodársky rok, umorovať daňové straty za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo v roku 2014 a skončí v roku 2015, môžete nasledovne:

  • ¼ daňových neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo ¼ súčtu týchto neuplatnených daňových strát, pričom hospodársky rok, ktorý začal v roku 2014 je prvým zo štyroch zdaňovacích období, počas ktorých si daňovník môže túto daňovú stratu rovnomerne odpočítať
  • ¼ daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2014, pričom hospodársky rok, ktorý začal v roku 2014 je prvým zo štyroch zdaňovacích období, počas ktorých si daňovník môže túto daňovú stratu rovnomerne odpočítať.

Ak ste za hospodársky rok končiaci v roku 2009 vykázali daňovú stratu, tú od základu dane vykázaného za hospodársky rok, ktorý začal v roku 2014, už odpočítať nemôžete.