Daňová licencia právnickej osoby

Tento článok bol pripravený pre www.pravda.sk
Zoznam všetkých článkov nájdete na www.pravda.sk

Pri podávaní daňového priznania právnickej osoby, ktoré majú zdaňovacie obdobie začínajúce 1. 1. 2014, je po prvý krát potrebné vziať do úvahy aj prípadnú povinnosť daňovníka platiť daňovú licenciu. Daňová licencia je v zásade minimálna daň (po odpočítaní úľav), ktorú platí právnická osoba za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je daňová povinnosť vypočítaná v priznaní nižšia ako výška daňovej licencie alebo za ktoré bola vykázaná daňová strata.

danova-licencia-484x394

Výška daňovej licencie závisí od ročného obratu daňovníka a od toho, či je daňovník platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia alebo nie.

Ročný obrat Platiteľ DPH k poslednému dňu zdaniteľného obdobia Výška daňovej licencie
Do 500.000 EUR ÁNO 960 EUR
Do 500.000 EUR NIE 480 EUR
Nad 500.000 EUR Nie je rozhodujúce 2.880 EUR

 

Definícia ročného obratu je naviazaná na zákon č. 479/2009 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov, kde je ročný obrat definovaný ako súhrn výnosov (podvojné účtovníctvo) / príjmov (jednoduché účtovníctvo) zo všetkých činností vykonávaných daňovníkom za zdaňovacie obdobie.

Daňová licencia je splatná v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 3 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, pokiaľ daňovník nepodá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia počíta v pomernej výške (1/12 z ročnej daňovej licencie x počet kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia).

Daňová licencia sa pre účely poukázania „2%“ z daní správa rovnako ako bežná daňová povinnosť, t.j. je možné z nej poukázať príslušné % oprávneným osobám (2% z dane + 0,5% daru z vlastných prostriedkov alebo1,5% z dane).

Zápočet daňovej licencie

Zákon dáva možnosť kladný rozdiel, o ktorý daňová licencia prevyšuje daň vypočítanú v priznaní, započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov nad daň počas 3 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Tento zápočet je možné vykonať len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

Zdaňovacie obdobie Daňová povinnosť (A) Daňová licencia (B) Daňová licencia na zápočet do budúcnosti
(C)=(B)-(A)
Daň na úhradu (B)
2014 500 960 460 960

 

Zdaňovacie obdobie Daňová povinnosť (A) Daňová licencia (B) Daňová licencia na zápočet z 2014
(C)=(B)-(A)
Daň na úhradu (D)=(A)-(C)
2015 2.000 960 460 1.540

 

Nárok na zápočet daňovej licencie zaniká, ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať licenciu alebo kladný rozdiel za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a ku dňu zrušenia bez likvidácie / vstupu do konkurzu / vstupu do likvidácie.

Zníženie / nulová daňová licencia

Daňovú licenciu je možné v niektorých vybraných prípadoch znížiť na polovicu. Ide najmä o daňovníkov, ktorý zamestnáva fyzické osoby so zdravotným postihnutím v zákonom stanovenom počte – ide o minimum 20% z celkového evidenčného počtu zamestnancov.

Taktiež sú zákonom definované situácie, kedy sa daňová licencia neplatí vôbec a to sú:

  • Novovzniknutí daňovníci za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli (okrem právnych nástupcov pri zrušení spoločnosti bez likvidácie)
  • Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, v.o.s., NBS a FNM SR
  • Daňovníci, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko
  • Daňovníci v likvidácii a v konkurze

Preddavky a daňová licencia

Ak zaplatené preddavky sú nižšie ako daň po zohľadnení daňovej licencie, rozdiel je povinný daňovník uhradiť v rovnakej lehote, v akej je povinný podať daňové priznanie.

Ak zaplatené preddavky sú vyššie ako daň a súčasne táto daň je:

  • vyššia ako daňová licencia: preplatok po zápočte daňovej licencie z minulých období sa daňovníkovi vráti na základe žiadosti alebo použije na budúce preddavky
  • nižšia ako daňová licencia: kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa vráti na základe žiadosti a kladný rozdiel medzi daňovou licenciou daňou bude možné započítať v nasledujúcom zdaňovacom období.