Povinnosti zamestnávateľa pre podanie hlásenia o vyúčtovaní dane

Tento článok bol pripravený pre www.pravda.sk kde nájdete aj zoznam všetkých článkov.

V súvislosti s blížiacou sa lehotou na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2014 sme pripravili stručnú informáciu sumarizujúcu povinnosti zamestnávateľa v tejto oblasti.

hlasenie-o-vyuctovani-dane-484x394

Zamestnávateľ je povinný do 30.4. 2015 pripraviť a predložiť správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2014.

V hlásení sa uvádzajú informácie o:

  • zdaniteľných príjmoch za 2014 (peňažné aj nepeňažné plnenia)
  • zrazených preddavkoch na daň
  • daňových preplatkoch / nedoplatkoch z ročného zúčtovania
  • výška dane pred a po zohľadnení daňového bonusu a zamestnaneckej prémie
  • zamestnaneckej prémii
  • daňovom bonuse
  • nezdaniteľnej časti základu dane
  • poistné a príspevky zamestnanca do systému povinného sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia

V hlásení sa údaje sa uvádzajú v časti I. a III. tlačiva v agregátnej sume a následne v časti IV. a v časti V. tlačiva sa tieto údaje uvádzajú aj za každého zamestnanca osobitne, podľa toho, či mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie (časť V.), alebo nie (časť IV.).

Podrobné údaje sa uvádzajú za jednotlivcov spolu s menom a priezviskom osoby, ktorej bol príjem poskytnutý,  jej rodným číslom (prípadne dátumom narodenia ak daňovník – zamestnanec nemá rodné číslo) a adresou trvalého pobytu.

Chceli by sme upozorniť, že pre účely podávania hlásenia definícia zamestnanca vychádza zo zákona o dani z príjmov a nejedná sa len o „klasických“ zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ale zahŕňajú sa tu v zásade všetky právne tituly, na základe ktorých sa vyplácajú príjmy podliehajúce zdaneniu ako príjmy zo závislej činnosti, t.j. aj príjmy vyplácané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy spoločníkov a konateľov s.r.o., príjmy za výkon funkcie, atď. by mali byť zachytené v hlásení.

Hlásenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určuje Ministerstvo financií SR – tlačivo platné pre hlásenie za zdaňovacie obdobie roka 2014 môžete nájsť v časti „Daň zo závislej činnosti – platiteľ dane“.

Katalóg vzorov tlačív nájdete na tomto odkaze

V katalógu tlačív si vyberte časť > Daň zo závislej činnosti – platiteľ dane > Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a dostanete sa k samotnému hláseniu.

Ak zamestnávateľ v zdaňovacom období roka 2014 nevyplácal príjmy zo závislej činnosti, nie je povinný podať hlásenie.

Na hlásenie sa pre účely správy daní nazerá ako na daňové priznanie, t.j. platia tu rovnaké ustanovenia aj v prípade sankcií za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona.  Pokiaľ zamestnávateľ nepodá hlásenie v lehote stanovenej zákonom, t.j. do 30/4/2015 za rok 2014, správca dane uloží pokutu vo výške 30 EUR – 16.000 EUR.

Pokiaľ zamestnávateľ zistí po lehote na podanie hlásenia, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné alebo ak jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu / zamestnaneckej prémie, je povinný podať dodatočné hlásenie správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy zistil túto skutočnosť.

Rovnako platí, že zvýšenie alebo zníženie nároku na daňový bonus alebo zamestnaneckú prémiu prostredníctvom podania dodatočného hlásenia je možné iba na základe skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly.