Úpadok spoločnosti a povinnosti z toho plynúce

Tento článok bol pripravený pre www.pravda.sk
Zoznam všetkých článkov nájdete na www.pravda.sk

 
Vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve, či plnenie daňových povinností v zmysle platnej legislatívy nie sú jediné povinnosti spoločnosti, respektíve jej štatutárneho orgánu. Ten má ako osoba oprávnená konať za spoločnosť aj povinnosť predchádzať úpadku spoločnosti.

upadok-spolocnosti-484x394

Kedy je spoločnosť v úpadku?

Spoločnosť (alebo akákoľvek právnická či fyzická osoba) je v úpadku, ak je platobne neschopná alebo predlžená.

Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Čo sa považuje za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka definuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Predĺžený je ten, kto:

  •  je povinný viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve
  •  má viac ako jedného veriteľa
  •  hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku

Dlžník je povinný úpadku predchádzať. Ak mu hrozí úpadok, je povinný prijať vhodné a primerané opatrenia.

Ak je povinný viesť účtovníctvo, je zároveň povinný sústavne sledovať vývoj svojej finančnej situácie, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohol včas zistiť prípadnú hrozbu úpadku a prijať opatrenia, ktoré hroziaci úpadok odvrátia.

Dôsledky úpadku

Ak sa spoločnosť dostala do úpadku, dlžníkovi vzniká povinnosť a veriteľovi právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Dlžník je povinný podať návrh, ak je v predĺžení, a to do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení.

Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie.

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na príslušnom súde.

Sankcie za nepodanie návrhu

Ak dlžník, resp. povinná osoba, ktorou je štatutárny orgán, jeho člen, likvidátor, alebo iný zákonný zástupca nesplnia svoju zákonnú povinnosť, a teda nepodajú návrh na vyhlásenie konkurzu, musia zaplatiť do všeobecnej podstaty sumu vo výške dlžníkovho základného imania.

Výška „sankcie“ je však limitovaná, a to do výšky dvojnásobku minimálnej výšky základného imania obchodnej spoločnosti ustanovenej Obchodným zákonníkom.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii však stanovuje aj dôvody, na základe ktorých sa povinná osoba zbavuje zodpovednosti, a to:

  • ak povinná osoba preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou
  • ak v mene dlžníka koná spoločne viac osôb a člen štatutárneho orgánu preukáže, že pre nedostatok súčinnosti ostatných členov štatutárneho orgánu nemohol svoju povinnosť splniť (súčasne však musel uložiť do zbierky listín oznámenie o predĺžení)