Ako využiť princíp uplatňovania DPH na základe prijatia platby

Tento článok bol pripravený pre www.pravda.sk
Zoznam všetkých článkov nájdete na www.pravda.sk

Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý bol koncom mája predložený parlamentu, dáva tuzemským platiteľom DPH možnosť uplatňovať DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

dph_na_zaklade_prijatia_platby_484x394

Kto môže uplatňovanie DPH na základe prijatia platby využiť

Túto možnosť budú môcť využiť tuzemskí platitelia DPH, ak za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahli obrat 75 000 eur a odôvodnene predpokladajú, že ani v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahnu obrat 75 000 eur, a súčasne na nich nebol vyhlásený konkurz ani nevstúpili do likvidácie.

Od kedy sa uplatňovanie DPH na základe prijatia platby môže využiť

Ak bude novela zákona schválená v navrhovanom znení, ktoré bolo predložené Národnej rade Slovenskej republiky, zákon nadobudne účinnosť 1/1/2016 a prvý krát bude možné uplatňovanie DPH na základe prijatia platby využiť od 1/1/2016.

DPH na základe prijatej platby bude môcť platiteľ začať uplatňovať vždy od prvého dňa zdaňovacieho obdobia (mesiac / štvrťrok) a túto skutočnosť bude platiteľ povinný písomne oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca mesiaca, v ktorom začne osobitnú úpravu uplatňovať. Finančná správa bude zoznam platiteľov uplatňujúcich DPH po prijatí platby zverejňovať na svojom portáli.

Ako to bude fungovať

Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby sa bude vzťahovať výhradne na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň. Na ostatné zdaniteľné plnenia, najmä na vývoz a dodanie tovaru do iného členského štátu Európskej únie, ktoré sú oslobodené od DPH, sa tento spôsob nebude vzťahovať.

Daňová povinnosť, odpočítanie dane na vstupe, oprava základu dane ako aj oprava odpočítanej dane, čiže všetky skutočnosti ovplyvňujúce daňovú pozíciu platiteľa, budú naviazané na cashový princíp, tzn. na deň prijatia platby za tovar alebo službu alebo deň úhrady za tovar alebo službu a tiež na výšku prijatej resp. uhradenej čiastky.

Súčasne platí, že ak sa platiteľ rozhodne využívať osobitnú úpravu a uplatňovať DPH až po prijatí platby, ovplyvní to aj jeho odberateľov, ktorým právo na odpočítanie DPH na vstupe vznikne taktiež až po úhrade dodávateľovi, aj ak oni sami osobitnú úpravu neuplatňujú.

Príklad 1:

Slovenský platiteľ A je výrobca nábytku a rozhodne sa uplatňovať osobitnú úpravu uplatňovania DPH po zaplatení. Platiteľ A dodá v tuzemsku stoličky v hodnote 1.000 eur bez DPH inému slovenskému platiteľovi B (obchod s nábytkom). K dodaniu stoličiek dôjde dňa 10/1/2016, na doklade doručenom spolu s tovarom platiteľ A žiada od platiteľa B úhradu do 10/2/2016 a platiteľ B za tovar zaplatí v posledný deň splatnosti, t.j. 10/2/2016. Platiteľ A  vystaví následne faktúru (daňový doklad) platiteľovi B, ktorá bude platiteľovi B doručená dňa 15/2/2016. Platiteľ B použije obstaraný tovar (stoličky) na predaj v obchode s nábytkom, t.j. na svoje zdaniteľné plnenia.

Situácia Platiteľ A Platiteľ B
Platiteľ A uplatňuje osobitnú úpravu a platiteľ B mu uhradí plnú sumu Daňová povinnosť vznikne platiteľovi A v zdaňovacom období február 2016 v sume 200 eur Odpočítanie DPH na vstupe
si platiteľ B bude môcť odpočítať v sume 200 eur v zdaňovacom období február 2016
Platiteľ A uplatňuje osobitnú úpravu a platiteľ B mu uhradí iba polovičnú sumu Daňová povinnosť vznikne platiteľovi A v zdaňovacom období február 2016 v sume 100 eur Odpočítanie DPH na vstupe
si platiteľ B bude môcť odpočítať v sume 100 eur v zdaňovacom období február 2016

Pozn: Obaja platitelia sú mesačnými platiteľmi DPH a platiteľ B v žiadnom z príkladov nevyužíva osobitnú úpravu uplatňovania DPH pri prijatí platby.

 

Príklad 2:

Slovenský platiteľ A obstaral tovar od slovenského platiteľa B pričom ide o tovar, ktorý platiteľ A použije na svoje zdaniteľné plnenia a má pri ňom právo na odpočet DPH na vstupe. Platiteľ B doručí tovar dňa 15/1/2016 platiteľovi A, na faktúre bude uvedený deň dodania tovaru 15/1/2016 a splatná bude 15/2/2016, faktúra bude doručená platiteľovi A 15/1/2016 spolu s tovarom a uhradí ju až v posledný deň splatnosti, t.j. dňa 15/2/2016. Základ dane na faktúre je 1.000 eur a DPH 200 eur.

Situácia Odpočítanie DPH na vstupe platiteľom A
Platiteľ A neuplatňuje osobitnú úpravu a uhradí plnú fakturovanú sumu Odpočítanie DPH bude môcť platiteľ A uplatniť v zdaňovacom období január 2016 v sume 200 eur
Platiteľ A neuplatňuje osobitnú úpravu a uhradí iba polovicu fakturovanej sumy Odpočítanie DPH bude môcť platiteľ A uplatniť v zdaňovacom období január 2016 v sume 200 eur
Platiteľ A uplatňuje osobitnú úpravu a uhradí plnú fakturovanú sumu Odpočítanie DPH bude môcť platiteľ A uplatniť v zdaňovacom období február 2016 v sume 200 eur
Platiteľ A uplatňuje osobitnú úpravu a uhradí iba polovicu fakturovanej sumy Odpočítanie DPH bude môcť platiteľ A uplatniť v zdaňovacom období február 2016 v sume 100 eur

Pozn: Obaja platitelia sú mesačnými platiteľmi DPH a platiteľ B v žiadnom z príkladov nevyužíva osobitnú úpravu uplatňovania DPH pri prijatí platby.

 

Ďalšie povinnosti a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy

Faktúra (okrem zjednodušeného dokladu – doklady z elektronickej registračnej pokladne alebo podkladová časť diaľničnej známky) vyhotovená platiteľom pri prijatí platby, ktorý využíva tento spôsob uplatňovania DPH, bude musieť obsahovať aj zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

Využívanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH po prijatí platby bude mať vplyv aj na úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku a tiež na odpočítanie DPH pri registrácii platiteľa.

Ak sa platiteľ rozhodne skončiť uplatňovanie DPH po prijatí platby, môže tak urobiť k poslednému dňu kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu.

Na druhej strane, platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, ak prestane plniť podmienky týkajúce sa obratu, konkurzu a likvidácie alebo v niektorých špecifických prípadoch (napr. ak sa stane členom DPH skupiny alebo došlo k úmrtiu platiteľa). Tieto skutočnosti sa budú taktiež oznamovať správcovi dane.

Pri skončení uplatňovania osobitnej úpravy bude platiteľ povinný vysporiadať rozdiel medzi daňou na výstupe, ktorú uplatnil podľa prijatej platby a daňou, ktorú by bol uplatnil ak by aplikoval štandardný režim DPH. Súčasne bude môcť odpočítať rozdiel v sume DPH na vstupe, ktorú si uplatnil podľa úhrady svojmu dodávateľovi a DPH na vstupe, ktorú by si mohol uplatniť, ak by tento osobitný režim neuplatňoval.

Ak si platiteľ nesplní svoje povinnosti v súvislosti s uplatňovaním DPH po prijatí platby, daňový úrad mu môže uložiť pokutu až do výšky 10.000 eur.