Ako predísť chybám v daňovom priznaní.

Kto nič nerobí, nič nepokazí. Zaužívaný názor použiteľný v každej oblasti, teda aj v oblastí daní. Daniari však od nás, niekoľko krát do roka, vyžadujú zopár povinných úkonov. Rovnako známy je termín 31. marec, ako posledný termín na podanie priznania k dani z príjmu. Väčšina z nás si túto nie veľmi príjemnú povinnosť necháva na poslednú chvíľu a následne, často pod tlakom času spracuje daňové priznanie podľa svojho najlepšieho vedomia…mnohokrát s chybami.

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie, ho musia podať správne, pravdivo a úplne. Toľko hovorí zákon. Skúsenosti z minulých rokov však ukazujú, že daňovníci sa pri podávaní daňového priznania často dopúšťajú chýb. Tie môžu byť príčinou vrátenia, či neuznania daňového priznania, prípadne finančných sankcií. Ich predchádzaním sa môžete vyvarovať zbytočných komplikácií spojených s ich odstraňovaním.

S odstupom roka sme sa opäť ocitli v náročnom období podávania daňových priznaní. Ako vyplynulo z nášho nedávneho prieskumu medzi menšími podnikateľmi, takmer pätina z nich nevenuje v priebehu roka spracovaniu svojho účtovníctva žiadnu pozornosť. Zmobilizujú sa iba tesne pred termínom podávania daňových priznaní, čoho výsledkom je, že sa dostávajú pod časový stres, dôsledkom čoho sa zvyšuje riziko výskytu chýb v daňovom priznaní.

Nasvedčujú tomu aj skúsenosti z minulých období, ktoré ukazujú, že daňovníci sa v daňovom priznaní dopúšťajú chýb, za ktoré im hrozí penalizácia, vrátenie, či dokonca neuznanie daňového priznania.

0209

Podstatou daňového priznania je najmä správny výpočet daňovej povinnosti. Preto medzi chyby záväznejšieho charakteru patria chyby vo výpočte základu dane, resp. dane samotnej. Zákon pritom rozlišuje, či chyba spôsobila ujmu štátu alebo daňovníkovi, pričom ak došlo k chybe v neprospech štátu, vzniká tomu, kto takúto chybu spôsobil, povinnosť podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

Opravné a dodatočné daňové priznanie

  • Opravné daňové priznanie sa podáva v prípadoch, ak ešte neuplynula lehota na podanie daňového priznania. Po jeho podaní sa už neprihliada na predchádzajúce daňové priznanie a pre vyrubovacie konanie sa použije posledné opravné daňové priznanie. S jeho podaním sa nespájajú žiadne sankcie.
  • Dodatočné daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorý príde na chyby v podanom daňovom priznaní už po lehote na podanie daňového priznania. V takom prípade je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení. V tejto lehote je aj dodatočne priznaná daň splatná. V prípade chyby, ktorá spôsobila ujmu osobe podávajúcej daňové priznanie, podať dodatočné daňové priznanie je právom, nie však povinnosťou.

Za nesprávne vypočítanú daň, ktorá je v neprospech štátu, správca dane uloží pokutu, ktorej výška sa vypočíta z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v riadnom daňovom priznaní, a to sadzbou, ktorej výška je presne daná zákonom.

Daňové priznanie je platné len na aktuálnom tlačive

Daňovníci sa okrem toho v daňovom priznaní dopúšťajú aj formálnych chýb. Hoci sú na prvý pohľad menej závažné, ako chyby vo výpočte, ich následkom môže byť takisto až neuznanie podania. Jednou z najčastejších takýchto chýb je použitie neaktuálneho tlačiva, teda  takého, ktoré nie je platné pre dané zdaňovacie obdobie. Preto je potrebné daňové priznanie podať na aktuálnom tlačive, ktoré bolo uvedené v príslušnom opatrení vydanom Ministerstvom financií SR a následne vyhlásené v Zbierke zákonov.

Tu je dôležité vedieť, že za účinne podané sa považuje aj také daňové priznanie, ktoré nie je vyplnené na originálnom tlačive, ale je napríklad stiahnuté z internetu. Pri takomto dokumente je dôležité iba to, či bola dodržaná požiadavka, že tlačivo obsahuje všetky náležitosti daňového priznania, t. j. aby bolo totožné so vzorom vydaným ministerstvom.  Ak však podáte daňové priznanie na nesprávnom alebo neaktuálnom tlačive, toto podanie nebude uznané.

Nezabudnite na podpis a prílohy

Opakujúcim sa formálnym nedostatkom v daňovom priznaní bývajú aj chýbajúce prílohy, vrátane tých povinných. Prípadne, keď aj sú prílohy priložené, na príslušnej strane daňového priznania zasa absentuje údaj o ich počte. Častým prípadom pochybenia je aj podanie daňového priznania, ak sa nepodáva elektronicky, bez podpisu, či už daňovníka, štatutárneho orgánu daňovníka, právneho nástupcu daňovníka alebo splnomocneného zástupcu. Keďže podpisom v daňovom priznaní sa potvrdzuje správnosť všetkých uvedených údajov, opäť platí, že bez podpisu nie je priznanie k dani platné.

Ako predchádzať chybám v daňovom priznaní

Najlepším spôsobom, ako chybám v daňovom podaní predísť, je vyhradenie dostatku času na jeho vyplnenie a následnú kontrolu,  alebo nechať jeho spracovanie na  odborníkovi.

Už čoskoro sa môžete tešiť na spracovávanie priznaní k dani z príjmu priamo v Profit365, a to aj z daňovej evidencie vedenej v našom online ekonomickom softvéri.

Chcem riadiť svoju firmu s Profit365.