3 účtovné prípady, pri ktorých oceníte Profit365

Ak používate Profit365, viete, že ide o intuitívny, rýchly a bezpečný nástroj na riadenie účtovnej jednotky, v ktorom sa spájajú informácie od obchodníkov, manažérov, skladníkov a tiež od účtovníkov v jednej online aplikácii. Disponuje viacerými modulmi, ktoré sú medzi sebou prepojené a umožnia Vvám mať firemné čísla vždy pod kontrolou. Ak s Profitom len začínate, pozrite sa, v akých konkrétnych prípadoch oceníte jeho funkcionality.

Čo budeme účtovať?

Predstavte si, že ste majiteľom alebo účtovníkom firmy OLIVE s.r.o.. Nie ste platiteľom DPH a do svojho majetku sa chystáte prikúpiť budovu na výrobu kozmetiky, ocenenú v hodnote 35 000 €. Tiež máte stáleho odberateľa – účtovnú jednotku ACEITE s.r.o., ktorá vyrába mydlá. Ste stredne veľká firma a na účtovanie a chod firmy používate online ekonomický softvér Profit365. Takto v ňom pohodlne vystavíte faktúru či ukončíte účtovný rok.

Prostredie

 

Obstarávanie majetku na pár klikov

OLIVE s.r.o. si kúpila novú výrobnú halu v hodnote 35 000 € od inej firmy. Firma uplatňuje rovnomerné odpisovanie majetku a budova sa bude odpisovať 40 rokov, pričom ste sa rozhodli pre zaokrúhľovanie mesačných odpisov matematicky nahor.

Obstarávanie majetku sa v aplikácii Profit365 účtuje cez modul Účtovníctvo – majetok – evidencia. V okne Majetková karta len vyplníte základné údaje o majetku a vytvoríte majetkovú skupinu stavby, kde majetok zaradíte. Pri vytváraní majetkovej skupiny zároveň viete zvoliť aj dobu odpisovania 480 mesiacov a účtovanie odpisov je automaticky nastavené zakliknutím políčka účtovné odpisy sa rovnajú daňovým bez ďalších vyžiadaných krokov, ako je znázornené na obrázku. Potom už stačí len zvoliť číslo účtu, cez ktorý ste majetok zaobstarali a tlačidlom Zaradenie do užívania ukončiť celý proces.

A čo so zaúčtovaním záväzku voči dodávateľovi za výrobnú halu? Nie, nezabudli sme. Prechodom do modulu Nákup – Faktúra a kliknutím na + Nová faktúra zaevidujete partnera, zadáte súvzťažné účty, obstarávacie sumy aj popisy, ktoré sa vám uložia aj pre ďalšie nákupy.

Ako na pohodlné vystavovanie faktúr

Predali ste svojmu odberateľovi mydiel ACEITE s.r.o. tovar v hodnote 500 € a potrebujete mu vystaviť faktúru? Žiadny problém. Kým výrobky vyskladníte zo svojho skladu, na skladovej evidencii už bude vytvorený účtovný zápis a vystavená faktúra.

Stačí, ak predaj tovaru účtujete v Profite365 cez modul Predaj- Faktúra. V prvom rade si vytvorte nového partnera ACEITE s.r.o., ktorého vďaka prepojeniu s externými registrami dokážete nájsť cez IČO alebo názov. Následne do okna Riadky zadajte nový riadok so súvzťažným účtom 601 – Tržby za vlastné výrobky.

Vyskladnenie tovaru sa potom účtuje v module Sklady – Výdaj, pričom mnohé informácie sa vyplnia automaticky po zadaní partnera ACEITE s.r.o. V prípade, ak by vyskladnenie prebehlo skôr ako zaúčtovanie vystavenej faktúry, aplikácia Profit365 ponúka pri účtovaní faktúry vložiť číslo výdajky, ktorá s účtovným prípadom súvisela. A máte o starosť menej.

Takto vyzerá v Profite365 modul Vystavená faktúra. Nachádza sa tu lišta, ktorá obsahuje základné údaje, účtovné údaje, rozšírené údaje, riadky, DPH, úhrady, zaúčtovanie, zaúčtovanie preddavkov a obchodný prípad. Po vyplnení položiek v časti Riadky sa objavia údaje ako názov, účet a suma účtovného prípadu.

Screen Shot 2018-11-16 at 15.23.09

Aj vás desí koniec účtovného obdobia?

S blížiacim sa koncom účtovného obdobia má väčšina firiem a hlavne ich účtovníkov bezsenné noci. Nie však tí, ktorí používajú Profit365. Aj vo firme OLIVE s.r.o. ste sa rozhodli vytvoriť všetky potrebné doklady k účtovnej závierke vo svojom Profite365 – súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Čakajú vás teda uzávierkové práce spojené s účtovnou závierkou, ako sú inventarizácia, preskúmanie súladu syntetických a analytických účtov, účtovanie rezerv a opravných položiek.

Profit365 v module Účtovníctvo – Uzávierkové operácie podporuje automatické prehodnotenie pohľadávok a záväzkov, pričom zaúčtuje kurzový zisk alebo stratu. Výsledky inventarizácie majetku a záväzkov sa zaznamenávajú v module Účtovníctvo – Inventarizačné zápisy. Pre kontrolu správnosti syntetických a analytických účtov sa v module Účtovníctvo nachádza aj Účtovný denník, ktorý obsahuje všetky analytické účty vytvorené firmou.

Keďže ste v OLIVE s.r.o. účtovali rezervy a opravné položky manuálne cez interný účtovný doklad, v module Účtovníctvo – Účtovné výkazy si potom ľahko vytvoríte novú účtovnú závierku kliknutím na tlačidlo + Nový výkaz. Zadáte účtovné obdobie, za ktoré chcete účtovnú závierku zostaviť a aj to či ide o riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú závierku. Súvaha aj Výkaz ziskov a strát sa následne objavia medzi dokumentmi, ktoré potom exportujete do formátu .pdf. Účtovná závierka vytvorená v Profit365 je formálne totožná s účtovnou závierkou v právne predpísanej forme, čiže nie je potrebná už žiadna úprava.

Systém Profit365 vám poskytne vynikajúce výsledky, výborné nastavenia a funkcionality softvéru nie len pre všetky vaše účtovné prípady, ale poskytuje aj mnoho ďalších benefitov. Presvedče sa o tom aj vy počas 30 dní zadarmo a bez viazanosti.

Za pripravenie účtovných prípadov ďakujeme Bc. Erike Szöllösovej.